Zasady montażu kotłowni gazowych

Według danych GUS w 2018 r. w Polsce najpopularniejszym paliwem wykorzystywanym do ogrzewania był węgiel kamienny (71% gospodarstw domowych), gaz ziemny (9%) i biomasa (8%). Instalacje gazowe są bardziej ekologiczne od węglowych, a jak widać, na tego typu ogrzewanie decyduje się niewielka liczba osób w skali kraju. Omówimy zasady montażu kotłowni gazowych. Czy cały proces jest skomplikowany?

 

Jakie instalacje powinny znaleźć się w kotłowni gazowej?

Kotłownia wykorzystująca paliwo gazowe średniego lub niskiego ciśnienia wykorzystywana do wytwarzania ciepła technologicznego, ciepła do ogrzewania pomieszczeń oraz do ogrzewania wody użytkowej musi zostać wyposażona w odpowiednie instalacje wewnętrzne. Montaż kotłowni gazowej obejmuje wykonanie:

  • zasilania, z tym że wyraźnie oznakowany przeciwpożarowy wyłącznik zasilania powinien znajdować się na zewnątrz kotłowni,
  • sterowania,
  • oświetlenia, w tym oświetlenia awaryjnego,
  • połączeń wyrównawczych,
  • uziemienia,
  • instalacji odgromowej,
  • instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

Pomieszczenie powinno być również wyposażone w urządzenia kontrolno-pomiarowe, aktywny system bezpieczeństwa (w kotłowniach o mocy powyżej 30 kW) i wentylację. Instalację gazową wykonuje się z rur stalowych bez szwu, które łączy się przez spawanie. Pomieszczenie na kotłownię musi spełniać wymogi zawarte w przepisach Prawa Budowlanego i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75,690 z późn. zm.). W dokumentach znajdują się szczegółowe informacje, z którymi warto się zapoznać przed rozpoczęciem inwestycji.