Od czego zależy efektywność działania studni głębinowej?

Wydajny i sprawny system pozyskujący wodę dla celów gospodarczych i przemysłowych składa się z kilku istotnych elementów. W dużym skrócie: niezbędna jest infrastruktura podziemna, pompa, filtr studzienny i elementy instalacji. Zanim jednak dojdzie do wyboru i montażu konkretnych urządzeń, konieczne jest ustalenie warunków geologicznych i hydrogeologicznych terenu oraz skonsultowanie się z doświadczonym instalatorem studni. Specjalista oceni potrzeby przyszłych użytkowników punktu poboru wody, możliwości technologiczne i umiejętnie przygotuje projekt.

 

Efektywna studnia, czyli jaka?

Efektywna studnia to taka, która przez cały okres eksploatacji zapewnia wystarczającą wydajność przepływu wody, bez wzrostu energochłonności i kosztów użytkowania ujęcia. Efektywność działania studni zazwyczaj wiąże się z jej sprawnością hydrauliczną, która z kolei jest związana z przepuszczalnością strefy przyotworowej. Sprawność hydrauliczna wyraża się stosunkiem depresji rzeczywistej w warstwie wodonośnej do depresji mierzonej w studni.

 

Czynniki, które mają wpływ na wydajność studni

Zaletą wierconych studni głębinowych jest utrzymanie stałego ciśnienia w sieci, ponieważ zasoby wody na dużych głębokościach są stabilne i znacznie większe niż w przypadku studni kopanych. Jednak sam poziom wody nie gwarantuje bezproblemowego działania. Sprawność studni zależy od:

  • zmian przepuszczalności utworów wodonośnych w strefie przyotworowej,

  • dopasowania parametrów pracy układu pompowego do wodoprzepuszczalności ośrodka wodonośnego,

  • stosowania filtrów o odpowiednich parametrach hydraulicznych,

  • użytkowania z odpowiednią intensywnością, ani za niską, ani za wysoką,

  • stanu technicznego studni i stopnia zaawansowania naturalnych procesów starzenia.