Zasady rozprowadzania instalacji wod-kan w przypadku budynków jednorodzinnych

Pierwszym etapem realizacji instalacji wodno-sanitarnej jest opracowanie odpowiedniego projektu, który powinien uwzględniać dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uwarunkowania techniczne i przepisy budowlane obowiązujące na danym obszarze. Projektant powinien dokładnie zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe oraz specyfikacją techniczną dostarczanego wodomierza, którym będzie mierzona ilość zużytej wody.

 

 

Rozprowadzenie instalacji

Instalacje wodno-kanalizacyjne w Jeleniej Górze i u innych naszych klientów rozpoczynamy się od wykonania przyłącza wodociągowego – rury łączącej budynek z siecią dystrybucyjną. Przyłącze powinno być odpowiednio zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych, jak nacisk gruntu czy oddziaływanie wód gruntowych. Rury powinny być wykonane z materiałów atestowanych i odpornych na korozję, takich jak polietylen czy PVC. Przyłącze powinno być także wyposażone w zawór odcinający, który umożliwia zamknięcie dopływu wody do budynku.

W budynkach jednorodzinnych instalacja wodociągowa zwykle składa się z dwóch głównych rozgałęzień – instalacji zimnej i ciepłej wody. Rury rozprowadzające zimną wodę powinny być umieszczone możliwie blisko siebie, aby zminimalizować straty cieplne oraz ułatwić konserwację i ewentualne naprawy. Instalacja ciepłej wody bieżącej wymaga natomiast właściwego wykonania izolacji cieplnej rur, co pozwala na zachowanie właściwej temperatury wody oraz ograniczenie strat energii. Następny krok to montaż urządzeń. Montaż armatury sanitarnej wymaga przemyślanej lokalizacji urządzeń sanitarnych, takich jak umywalki, wanny czy prysznice, oraz odpowiedniego doboru rur i kształtek instalacyjnych.